Oficina designo

rabat 15%

OPRACOWANIE KONKURSOWE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PLACU NARUTOWICZA W WARSZAWIE
Koncepcja zagospodarowania terenu opiera się na historycznym układzie Placu Narutowicza, który wyraźnie akcentuje dominującą role kościoła. Budynek ten znajduje się na dwóch głównych widokowych osiach u zbiegu ulic Filtrowej i Uniwersyteckiej, a zabudowa w zasięgu jego oddziaływania jest mocno odsunięta, przez co dajeobserwatorowi możliwość oglądania go z odpowiedniego dystansu. Nietypowy jest również półkolisty układ Placu, rzadko występujący w urbanistyce. Wszystkie te elementy stanowiły podstawę do rozważań nad kształtem i forma zabudowy placu. Przestrzeń podzielono na dwie strefy o różnym przeznaczeniu. Im bardziej zbliżamy się do dominanty, tym bardziej maleje ilość elementów mogących zagłuszać jego percepcje (drzew, obiektów kubaturowych). Miejsce położone najbliżej kościoła ma formę placu i jest całkowicie mu podporządkowane. Wolna przestrzeń daje wiele możliwości kreatywnego wykorzystania np. na cele wystawiennicze lub imprez kulturalnych (końce biegów maratońskich, wyścigów rowerowych, festynów, okolicznościowych targów). Całość jako wnętrze urbanistyczne zamknięte jest półkolistym ciągiem niewysokich obiektów usługowo-handlowych, wśród których przewidziano lokalizacje głównego budynku węzła komunikacyjnego.Druga strefę Placu Narutowicza stanowi park. Jego zaplanowanie wynikało przede wszystkim z analizy ukształtowania zieleni wysokiej istniejącej na opracowywanym obszarze, która wyraźnie przeważa w tej części Placu.
Koncepcja wykonana przy współpracy mgr inż. arch. Matyldy Rakowicz